Все категории

В стране / городе

Войти
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ZAGRANICEJ
INFORMACJE O ADMINISTRATORZE:

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.zagranicej.com. Serwis prowadzony jest przez jednostkę ZAGRANICEJ fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.

SŁOWNICZEK:

Zagranicaj.com – przyjęte na potrzeby niniejszego regulaminu oznaczenie serwisu internetowego (zwanego dalej Przedsiębiorstwem), będącego stroną świadczącą usługi poprzez serwis internetowy www.zagranicaj.pl;

Serwis Internetowy – prowadzony przez Przedsiębiorstwo serwis internetowy, dostępny pod domeną internetową www.zagranicaj.pl;

Klient – przedsiębiorca oferujący usługi lub towary wskazane w Serwisie Internetowym;

Usługa – działanie podejmowane przez Klienta;

Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu Internetowego i dokonywujący za jego pośrednictwem zamawiania usług lub towarów oferowanych przez Klienta;

Oferta usług i towarów – zakres usług świadczonych przez Klienta oraz zakres dostępnych towarów;

Zamówienie – rezerwacja towaru lub usługi oferowanej przez Klienta dla Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

Wizyta – oferowana w określonym dniu i o określonej godzinie przez Klienta usługa, która może być przedmiotem zamówienia, bądź w wyniku której może dojść do zamówienia;

Usługa o charakterze ciągłym – rodzaj oferowanej przez Klienta usługi polegającej na zapewnianiu Użytkownikowi w określonym czasie prawa do dysponowaniem pewnym przedmiotem, towarem, programem komputerowym;

Towar – przedmiot, program lub prawo majątkowe oferowane przez Klienta Użytkownikowi.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego www.zaganicaj.pl, zamawiania usług i towarów oferowanych przez Klientów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, uprawnienia Użytkownika do anulowania zamówienia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania z Serwisu Internetowego www.zagranicaj.pl, w tym przeglądania usług i towarów oferowanych przez Klientów i dokonywania zamówień niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów, a także klawiatura lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Serwis Internetowy www.zagranicaj.pl jest serwisem umożliwiającym zamawianie usług oferowanych przez Klientów. Serwis Internetowy nie jest stroną umów zawieranych przez Klienta i Użytkownika, a pełni wyłącznie funkcję wyszukiwarki usług świadczonych przez Klientów oraz pośrednika w składaniu zamówień przez Użytkowników.

4. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Użytkownikiem, a także za jakość świadczonych przez Klienta usług.

5. Kontakt z Serwisem Internetowym odbywa się za pośrednictwem e-maila admin@zagranicej.pl.

6. Przedsiębiorstwo w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego www.zagranicaj.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu Internetowego www.zagranicaj.pl z infrastrukturą techniczną Klienta lub Użytkownika.

7. Przeglądanie zawartości Serwisu Internetowego www.zagranicaj.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Użytkownika na usługi znajdujące się w Serwisie Internetowego www.zagranicaj.pl oraz dodawanie komentarzy w Serwisie Internetowym wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.

§ 2 REJESTRACJA

1. W celu rejestracji w Serwisie Internetowym www.zagranicaj.pl (założenia konta Użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając login, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Serwisu Internetowego www.zagranicaj.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika.

2. Użytkownik oraz Klient ma w każdym czasie możliwość nieodpłatnego pobrania niniejszego regulaminu.

3. Rejestracja w Serwisie Internetowym www.zagranicaj.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego www.zagranicaj.pl, są nieodpłatne.

4. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym www.zagranicaj.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. W celu usunięcia konta Użytkownika z Serwisu Internetowego www.zagranicaj.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres e-mail admin@zagranicej.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie Internetowym www.zagranicaj.pl.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Logowanie do Serwisu Internetowego www.zagranicaj.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Użytkownika. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

2. Użytkownik, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu Internetowego www.zagranicaj.pl, w tym w szczególności składać zamówienia na towary oraz usługi oferowane przez Klientów.

3. Użytkownik może składać zamówienia na Usługi dostępne w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

4. W celu zamówienia wizyty Użytkownik wybiera interesujący go termin wizyty wypełniając dostępny w Serwisie Internetowym formularz, akceptując niniejszy regulamin.

5. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przy rejestracji informacje o umówieniu wizyty wraz z informacją o danych teleadresowych Klienta. Użytkownik zamawiający usługę o charakterze ciągłym zostanie wyłącznie poinformowany o tym, że stosowna wiadomość o jego zainteresowaniu usługą o charakterze ciągłym została przekazana Klientowi.

6. Klient potwierdza lub odrzuca wizytę lub też kontaktuje się telefonicznie, bądź drogą elektroniczną z Użytkownikiem w celu zmiany terminu zamówienia. W przypadku usług o charakterze ciągłym klient informuje Użytkownika o możliwości, terminie, miejscu i sposobie dalszego kontraktowania, celem zawarcia usługi o charakterze ciągłym.

7. Użytkownik dokonuje płatności za zamówioną wizytę bezpośrednio w miejscu świadczenia usługi przez Klienta i w sposób przez niego wskazany.

8. Użytkownik może dokonać rezygnacji z zamówionej za pośrednictwem Serwisu Internetowego usługi kontaktując się bezpośrednio z Klientem.

9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu Internetowego www.zagranicaj.pl mogą być zgłaszane na adres e-mail admin@zagranicej.pl. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Serwisie Internetowym www.zagranicaj.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie Internetowym www.zagranicaj.pl jest Użytkownik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika.

§ 4 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

1. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie Internetowym przez Użytkownika lub Klienta.

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie umieszczane przez Użytkownika i Klienta.

3. Przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności prasowej r rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe.

4. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Usługi, jeżeli niedostępność ta wynika z awarii usług telekomunikacyjnych, oprogramowania, sprzętu albo z innych okoliczności mogących zostać zakwalifikowane jako siła wyższa.

5. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez Klienta, za rozliczenia pomiędzy Klientem a Użytkownikiem, a także za rezygnację przez Użytkownika z zamówionej usługi i nie jest stroną sporów mogących wyniknąć z tego tytułu.

6. Klient lub Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie Internetowym, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

7. Przedsiębiorstwo nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 5 REKLAMACJE

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego, problemy i uwagi związane z świadczonymi usługami w ramach Serwisu Internetowego mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Klienta w terminie zgodnym z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail: admin@zagranicej.pl.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: imię, nazwisko, login, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji do serwisu internetowego oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Przedsiębiorstwo powiadomi Użytkownika lub Klienta przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin, jednakże nie dłuższy niż 30 dni.

4. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji przesyłane jest na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej nie jest zależne od wyczerpania trybu postępowania reklamacyjnego.

6. Sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Przedsiębiorstwa.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie Internetowym oraz w procesie korzystania z Serwisu Internetowego, w tym dokonywania zamawiania usług w Serwisie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zamawiania usług w Serwisie Internetowym.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez jednostkę ZAGRANICEJ fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143. Dostęp do danych osobowych mają również pracownicy Przedsiębiorstwa.

3. Przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach marketingowych, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu realizacji zamówień Użytkownika.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W celu poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych Użytkownik powinien skontaktować się z Przedsiębiorstwem za pośrednictwem adresu e-mail admin@zagranicej.pl.

5. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.

6. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7. Przedsiębiorstwo może udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Przedsiębiorstwa jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

§ 7 PROFIL KLIENTA

1. Profil Klienta nie jest działalnością prasową.

2. Utworzenie profilu Klienta wymaga podania co najmniej następujących danych: loginu, adresu e-mail, nazwy firmy, Numeru NIP oraz hasła.

3. Każdy Klient może utworzyć lub potwierdzić profil swojego obiektu i w tym celu musi dokonać rejestracji w Serwisie Internetowym. Profil taki zyskuje tytuł profilu „zweryfikowanego” po uprzedniej akceptacji przez administratora.

4. Na profilu zweryfikowanym Klient uzyskuje dodatkowe uprawnienia mogąc:

a) edytować informacje o swojej działalności usługowej;

b) dodać logotyp prowadzonej przez siebie działalności usługowej;

c) odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników;

d) przeglądać statystyki wizyt.

5. Klient może zamieszczać jedynie swoje zdjęcia, do których posiada prawa autorskie i jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnienie i publiczne udostępnienie tych zdjęć. Zamieszczane zdjęcia nie mogą naruszać dób osobistych osób trzecich oraz muszą spełniać następujące parametry techniczne: 10 - 50 MB.

6. Zdjęcia niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić opublikowania informacji, a opublikowane usunąć jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

7. Przedsiębiorstwo zastrzega możliwość wprowadzenia odpłatności za utrzymywanie profilu Klienta w Serwisie Internetowym, o czym Klient zostanie poinformowany z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku braku zgody Klienta na ponoszenie odpłatności za utrzymywanie profilu Przedsiębiorstwo usunie profil Klienta z Serwisu Internetowego.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Dostępność informacji o usługach w Serwisie Internetowym nie oznacza dostępności tych usług i możliwości realizacji zamówienia.

3. Przedsiębiorstwo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu Internetowego.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

5. Przedsiębiorstwo zaleca szczególną uwagę przy odbieraniu i wysyłaniu korespondencji pomiędzy Klientami, Użytkownikami i Przedsiębiorstwem. W szczególności dokładne sprawdzanie adresów mailowych i adresów witryn www, celem przeciwdziałania występowania czynów zabronionych zabronionym popełnianych przez sieć Internet.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Przedsiębiorstwu statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie Internetowym tj. od dnia 09.10.2017 r.

10. Przedsiębiorstwo może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego pod warunkiem poinformowania o tych zmianach Klienta i Użytkownika. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Przedsiębiorstwo, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie Internetowym zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia dokonane przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

11. Brak odpowiedzi ze strony Klienta oraz Użytkownika w terminie 7 dni od dnia poinformowania o zmianach poczytuje się za przyjęcie zmian.

12. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z usunięciem konta Użytkownika.